Hlásenie poistnej udalosti

Úvod Horské poistenieHlásenie poistnej udalosti

V prípade úrazu vyplňte priložené tlačivo a odošlite ho na adresu poisťovne ktorú nájdete na konci tlačiva !

Hlásenie o úraze Nemecky

Hlásenie o úraze Anglicky

 

Hlásenie o úraze Slovensky:

 

Toto nahlásenie škody treba vyplniť po nemecky alebo po anglicky.

Preklady slúžia iba ako pomôcka.

Hlásenia škody vyplnené v slovenčine žiaľ nemôže poisťovateľ prijať.

 

Táto zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem.

 

Österreichischer Alpenverein, ÖAV, ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné.

 

Na všetky zmluvy uzavreté s Österreichischer Alpenverein sa vzťahuje rakúske právo bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.